Sign In Forgot Password

PARASHAT KI TISA | PARAH

03/10/2023 01:01:29 PM

Mar10


CLICK HERE FOR SHABBAT ANNOUNCEMENTS

PARASHAT KI TISA | PARAH

FRIDAY NIGHT
5:40 pm Candle Lighting
5:45 pm Mincha, followed by Kabbalat Shabbat and Maariv

SHABBAT DAY7:30 AM Parasha Chabura (Beit Midrash)
7:45 am Hashkama Shacharit (Beit Midrash)
8:30 am Parsha Shiur (Social Hall)
9:11 am Sof Zman Kriat Shema
9:00 am Sephardim
9:15 am Shacharit (Main Shul)
9:30 am Shacharit (Beit Midrash)
9:30 am Teen Minyan (Beit Midrash)
9:45 am Shabbat Morning GroupsĀ 
Torah in Twenty following Kiddush

5:20 pm Mincha, followed by Seudah Shelishit
6:30 pm Maariv
6:40 pm Havdalah

Sat, September 30 2023 15 Tishrei 5784