Weekly Schedule

 Friday 7/21

Shacharit  
Sephardim
Early Mincha

Candles/Mincha

6:50 & 7:30 AM
6:15 AM
5:00 PM
7:00PM/7:00PM
8:04PM/8:10PM

 Shabbat 7/22

Hashkomah                    
Rabbi's Parsha Shiur
Sephardim                      

Main Shul                       
Beit Midrash    
K’Shema                    
Rabbi's Shiur
Mincha                           

Maariv                            
Havdalah                        

8:00 AM
8:30 AM
8:40 AM

9:15 AM
Under renovation
9:23 AM
7:05 PM
7:50 PM

9:00 PM
9:10 PM

 Sunday 7/23

Shacharit  
Sephardim
Minchah    
Late Maariv      

7/ 7:30/ 8/ 9AM 
8:00 AM
8:05 PM
10:00 PM

 Monday 7/24: Rosh Chodesh Av

Shacharit  
Sephardim
Minchah    
Late Maariv

6:25 & 7:15 AM
6:15 AM
8:05 PM
9:45 PM

 Tuesday 7/25

Shacharit  
Sephardim
Minchah    
Late Maariv

6:50 & 7:30 AM
6:15 AM
8:05 PM
9:45 PM

 Wednesday 7/26

Shacharit  
Sephardim
Minchah    
Late Maariv

6:50 & 7:30 AM
6:15 AM
8:05 PM
9:45 PM

 Thursday 7/27

Shacharit  
Sephardim                      
Minchah    
Late Maariv  

6:35 & 7:25 AM
6:15 AM
8:05 PM
9:45 PM

 Friday 7/28

Shacharit  
Sephardim
Early Mincha

Candles/Mincha

6:50 &  7:30 AM
6:15 AM
5:00 PM
7:00PM/7:00PM
7:58PM/8:05PM

Tue, July 25 2017 2 Av 5777