Weekly Schedule

 Friday 7/28

Shacharit  
Sephardim
Early Mincha

Candles/Mincha

6:50 & 7:30 AM
6:15 AM
5:00 PM
7:00PM/7:00PM
7:58PM/8:05PM

 Shabbat 7/29

Hashkomah                    
Rabbi's Parsha Shiur
Sephardim                      

Main Shul                       
Beit Midrash    
K’Shema                    
Rabbi's Shiur
Mincha                           

Maariv                            
Havdalah                        

8:00 AM
8:30 AM
8:40 AM

9:15 AM
Under renovation
9:27 AM
7:00 PM
7:45 PM

8:53 PM
9:03 PM

 Sunday 7/30

Shacharit  
Sephardim
Minchah    
Late Maariv      

7/ 7:30/ 8/ 9AM 
8:00 AM
8:00 PM
10:00 PM

 Monday 7/31

Shacharit  
Sephardim
Minchah 
Fast begins at
 
Maariv & Eicha

6:35 & 7:25 AM
6:15 AM
6:30 PM
8:13 PM
8:30 PM

 Tuesday 8/1: Tisha b'Av

Shacharit  
Sephardim
Beit Midrash
Minchah    
Maariv
Fast ends at

6:15 & 8:30 AM
6:15 AM
7:30 AM
1:45 & 7:00 PM
8:30 PM
8:46 PM

 Wednesday 8/2

Shacharit  
Sephardim
Minchah    
Late Maariv

6:50 & 7:30 AM
6:15 AM
8:00 PM
9:45 PM

 Thursday 8/3

Shacharit  
Sephardim                      
Minchah    
Late Maariv  

6:35 & 7:25 AM
6:15 AM
8:00 PM
9:45 PM

 Friday 8/4

Shacharit  
Sephardim
Early Mincha

Candles/Mincha

6:50 &  7:30 AM
6:15 AM
5:00 PM
7:00PM/7:00PM
7:50PM/7:55PM

Tue, November 21 2017 3 Kislev 5778